Obrnice – Nízkoprahové zařízení (venkovní plochy)

V roce 2012 byla zpracována pro ing. arch. J. Hasíka projektová dokumentace na venkovní úpravy k HSO – Nízkoprahovému zařízení Obrnice. Tuto zakázku následně realizovala firma Metall Quatro, spol. s r.o., investorem byla Obec Obrnice. Celková hodnota díla byla cca 18 mil. Kč, slavnostní otevření – zahájení činnosti – 24.6.2015. Celá stavba se nachází v území v poměrně výrazném převýšení, přičemž veškeré objekty musí být bezbariérově přístupné a umožňovat provoz pro všechny cílové skupiny. Sklony hřišť a ploch in line jsou v podélných spádech do 0,5%, příčný sklon komunikací je 2%.

koordinační situace